ตัวชี้วัดย่อย : ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน-เชื้อเพลิงชีวภาพ (SOE65)